Tala við sérfræðinga
CloseMenu
Talaðu við sérfræðinga
close

Það kostar ekkert að hafa samband.

line

Vinnuslys

Ef þú slasast við vinnu, eða á beinni leið til eða frá vinnu, stofnast réttur til bóta úr kjarasamningsbundinni slysatryggingu launþega og slysatryggingu almannatrygginga. Réttur er óháður því hver á sök á slysinu.

line

Vinnuslys

Það sem þú ættir að vita

Réttur er til staðar hjá tryggingafélagi vinnuveitanda sem og Sjúkratryggingum Íslands. Ásetningur eða stórkostlegt gáleysi getur valdið brotfalli eða skerðingu bótaréttar. Þú getur átt rétt á greiðslu dagpeninga vegna óvinnufærni og bótum vegna varanlegs miska sem og á endurgreiðslu á útlögðum sjúkrakostnaði vegna slyssins. Athugið að Sjúkratryggingar Íslands greiða ekki bætur vegna varanlegs miska nema hann sé metinn að lágmarki 10%.

Beri vinnuveitandi ábyrgð á slysinu, t.d. vegna ófullnægjandi vinnuaðstæðna eða gáleysis annarra starfsmanna, kann að stofnast skaðabótakrafa á hendur vinnuveitanda eða tryggingafélagi hans. Athugið að umferðarslys eru yfirleitt undanskilin.

Fortis
Hér fyrir þig

Mikilvægt er að tilkynna slys sem fyrst til Sjúkratrygginga Íslands og tryggingafélags, svo bótaréttur glatist ekki. Hafðu samband við lögmenn Fortis til að fá mat á stöðunni.

line

Dæmi

Vinnuslys

51 árs / Áverki á úlnlið (brot)

Leitað til Fortis tveimur vikum eftir slysið. Fyrsta verkefni Fortis var að sjá til þess að vinnuveitandi tilkynnti slysið til réttra aðila. Fortis sá um öll samskipti við bótaskylda aðila, hlutaðist til um nauðsynlega gagnaöflun og sá til að útlagður sjúkrakostnaður yrði endurgreiddur. Ári eftir fyrsta viðtal lágu öll gögn fyrir og Fortis fékk hlutlausan matsmann til að meta afleiðingar slyssins.

Matsniðurstaða lá fyrir þremur vikum eftir matsfund: 15% læknisfræðileg örorka/varanlegur miski. Samanlagðar bætur frá tryggingafélagi vinnuveitanda og Sjúkratryggingum Íslands námu u.þ.b. 4.100.000 kr.

35 ára / Áverki á löngutöng

Leitað til Fortis nærri tveimur árum eftir slysið. Fortis sá um öll samskipti við bótaskylda aðila og hlutaðist til um nauðsynlega gagnaöflun. Þremur mánuðum eftir fyrsta viðtal lágu öll gögn fyrir og Fortis fékk hlutlausan matsmann til að meta afleiðingar slyssins.

Matsniðurstaða lá fyrir átta vikum eftir matsfund: 7% læknisfræðileg örorka/varanlegur miski. Bætur námu u.þ.b. 1.300.000 kr.

Við biðjum þig að hafa í huga að hvert mál er einstakt og það eru margar breytur sem hafa áhrif á bótafjárhæðina, t.d. sú trygging sem á í hlut, aldur og matsniðurstaða. Þegar um uppgjör á grundvelli skaðabótalaga er að ræða skipta meðaltekjur fyrir slys einnig máli.

line

Dæmi

Vinnuslys með ábyrgð vinnuveitanda

32 ára / Áverki á hönd

Leitað til Fortis níu mánuðum eftir slysið. Fyrsta verkefni Fortis var að sjá til þess að vinnuveitandi tilkynnti slysið til réttra aðila. Fortis sá um öll samskipti við bótaskylda aðila og hlutaðist til um nauðsynlega gagnaöflun. Miðað við gögn málsins taldi Fortis að vinnuveitandi ætti sök á slysinu og var því gerð skaðabótakrafa á hendur tryggingafélagi hans. Krafan var samþykkt. Hálfu ári eftir fyrsta viðtal lágu öll gögn fyrir og Fortis fékk hlutlausa matsmenn til að meta afleiðingar slyssins.

Matsniðurstaða lá fyrir 12 vikum eftir matsfund: 15 stiga varanlegur miski og 18% varanleg örorka. Bætur námu u.þ.b. 13.000.000 kr.

Við biðjum þig að hafa í huga að hvert mál er einstakt og það eru margar breytur sem hafa áhrif á bótafjárhæðina, t.d. sú trygging sem á í hlut, aldur og matsniðurstaða. Þegar um uppgjör á grundvelli skaðabótalaga er að ræða skipta meðaltekjur fyrir slys einnig máli.

line

Kynntu þér ferlið

Fortis fylgir þér alla leið

Skref 1
Tilkynning

Mikilvægt er að tilkynna slys sem fyrst til tryggingafélags svo bótaréttur glatist ekki. Lögmenn Fortis aðstoða þig við að tilkynna ef þess er þörf.

Skref 2
Gagnaöflun

Í slysamálum þurfa að liggja fyrir gögn um tjónið, svo sem frá lögreglu, læknum eða öðrum meðferðaraðilum. Lögmenn Fortis sjá um að afla nauðsynlegra gagna.

Skref 3
Mat á afleiðingum

Þegar öll gögn liggja fyrir, er hægt að meta afleiðingar slyssins. Almennt er fyrst hægt að meta þegar ár er liðið frá slysaatviki. Lögmenn Fortis sjá um og aðstoða þig í gegnum matsferlið.

Skref 4
Uppgjör

Lögmenn Fortis senda bótakröfu á grundvelli matsins. Í flestum tilvikum næst samkomulag um bótagreiðslu en í þeim tilvikum þar sem ekki næst samkomulag sjá lögmenn Fortis um málshöfðun.

line

Spurt og svarað

Algengar spurningar

Fólk sem slasast getur orðið fyrir varanlegri skerðingu á getu til að afla vinnutekna til framtíðar. Skerðingin getur t.d. falist í launalækkun vegna breytts starfsvettvangs. Einnig getur verið um að ræða skerðingu á getu til að þola álag eða stunda yfirvinnu.

Örorka er metin í prósentustigum. Mat á örorku er einstaklingsbundið. Við matið er m.a. horft til aldurs, menntunar, starfsreynslu, búsetu og fleiri einstaklingsbundinna forsendna. Þetta er því þveröfugt við mat á miska eða læknisfræðilegri örorku. Mat á varanlegri örorku fer einungis fram í málum þar sem um er að ræða umferðarslys, skaðabótaskyld slys eða önnur slys þar sem uppgjör byggir á ákvæðum skaðabótalaga, t.d. vinnuslys á sjó.

Bætur fyrir miska fela í sér greiðslu fyrir ófjárhagslegt tjón. Miski er metinn í stigum. Við matið er ekki tekið tillit til starfs, sérstakra hæfileika eða þjóðfélagsstöðu. Það þýðir að allir eru metnir til sama miska fyrir sams konar áverka / sömu einkenni. Miðað er við svokallaðar miskatöflur sem geyma viðmið við mat á miska. Þannig er t.d. missir litlafingurs 5-7 stiga miski hvort sem um er að ræða píanóleikara, lögfræðing eða iðnaðarmann.

Miski er einnig kallaður læknisfræðileg örorka.

Þegar talað er um stöðugleikapunkt eða batahvörf er átt við þá dagsetningu þegar talið er að heilsufar þitt sé orðið stöðugt eftir slysið og þú munir ekki ná frekari bata.

Þegar um umferðarslys eða skaðabótaskyld slys er að ræða, getur tjónþoli átt rétt á bótum fyrir þann tíma sem hann er frá vinnu. Bæturnar miðast þá við þann tíma sem launagreiðslur falla niður hjá vinnuveitanda og þar til tjónþoli hefur aftur störf, eða þegar ekki er að vænta frekari bata. Einnig þarf að huga að bótarétti hjá Sjúktratryggingum Íslands á þessum tíma.

Eftir greiðslur frá tryggingafélaginu getur tjónþoli átt rétt á greiðslum frá stéttarfélagi eða lífeyrissjóði.

Ef um frítímaslys eða einfalt vinnuslys er að ræða þá getur tjónþoli átt rétt á dagpeningum.

line

Á ég rétt á bótum?

Taktu prófið til að athuga hvort þú eigir bótarétt vegna slyss.

Taka prófið